انرژیتکنولوژی

لیست کشورها بر اساس میزان تولید برق سالانه

در این مقاله میزان برق تولیدی هر کشور در طول یک سال را بررسی خواهیم کرد و اینکه این برق از چه منابعی بدست آمده است

قطعا در طول روز از انرژی الکتریکی استفاده کرده اید و متوجه اهمیت این انرژی در زندگی روزمره خود شده اید ولی اینکه این انرژی از چه منابعی تولید می شود و به دست ما می رسد مقوله ای دیگر است،در زیر اشاره ای داریم به اینکه هر کشور چه مقدار از انرژی الکتریکی خود را از چه طریقی تولید میکند.

کشور جمع تراوات ساعت ذغال سنگ گاز آب هسته ای باد خورشیدی نفت زیستی زمین گرمایی
 World ۲۸,۸۴۴ ۱۰,۲۸۸ ۶,۵۸۲ ۴,۲۹۸ ۲,۶۴۰ ۲,۰۹۹ ۱,۳۲۳ ۸۴۹ ۶۷۶ ۸۹
 China ۸,۸۴۹ ۵,۳۹۸ ۲۹۱ ۱,۳۰۳ ۴۱۸ ۷۶۳ ۴۲۸ ۷۲ ۱۷۷ ۰
 United States ۴,۲۸۷ ۸۳۲ ۱,۶۸۷ ۲۴۹ ۷۷۲ ۴۳۴ ۲۰۵ ۳۹ ۵۲ ۱۸
 India ۱,۸۵۸ ۱,۳۸۰ ۴۷ ۱۷۵ ۴۶ ۷۰ ۹۵ ۴ ۴۱ ۰
 Russia ۱,۱۶۷ ۱۹۲ ۵۳۴ ۱۹۸ ۲۲۴ ۴ ۲ ۱۲ ۰٫۸ ۰
 Japan ۱,۰۳۴ ۳۴۸ ۳۶۱ ۷۵ ۵۲ ۸ ۱۰۲ ۴۶ ۴۱ ۰
 Brazil ۶۷۷ ۱۶ ۴۲ ۴۲۷ ۱۵ ۸۲ ۳۰ ۱۲ ۵۳ ۰
 Canada ۶۶۰ ۳۵ ۸۴ ۳۹۸ ۸۷ ۳۸ ۶ ۳ ۹ ۰
 South Korea ۶۲۰ ۲۱۱ ۱۷۵ ۴ ۱۷۶ ۳ ۲۷ ۷ ۱۷ ۰
 Germany ۵۶۷ ۱۸۰ ۸۰ ۱۸ ۳۵ ۱۲۵ ۶۱ ۲۲ ۴۸ ۰٫۲
 France ۴۶۹ ۴ ۴۶ ۴۶ ۲۹۵ ۳۹ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۰٫۶
 Saudi Arabia ۴۰۲ ۰ ۲۶۹ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۸ ۱۳۱ ۰ ۰
 Iran ۳۴۸ ۰٫۸ ۳۰۰ ۷ ۷ ۱ ۰٫۷ ۳۱ ۰٫۰۲ ۰
 Mexico ۳۴۱ ۲۲ ۱۹۲ ۳۶ ۱۱ ۲۰ ۱۹ ۳۴ ۷ ۰
 Indonesia ۳۳۴ ۲۰۵ ۵۷ ۲۷ ۰ ۰٫۴ ۰٫۴ ۶ ۲۱ ۱۷
 United Kingdom ۳۲۶ ۶ ۱۲۵ ۵ ۴۸ ۸۰ ۱۴ ۱۳ ۳۵ ۰
 Turkey ۳۲۱ ۱۱۴ ۷۲ ۶۷ ۰ ۳۵ ۱۵ ۰٫۷ ۸ ۱۰
 Taiwan ۲۸۸ ۱۲۴ ۱۱۴ ۶ ۲۴ ۴ ۱۱ ۵ ۲ ۰
 Spain ۲۸۶ ۸ ۸۶ ۱۸ ۵۹ ۶۲ ۳۶ ۱۲ ۷ ۰٫۰۲
 Italy ۲۸۰ ۲۳ ۱۴۱ ۲۸ ۰ ۲۰ ۲۸ ۱۶ ۱۸ ۶
 Australia ۲۷۴ ۱۳۱ ۴۶ ۱۷ ۰ ۳۲ ۳۹ ۵ ۳ ۰
 Vietnam ۲۶۰ ۱۰۱ ۲۸ ۹۶ ۰ ۸ ۲۶ ۰٫۷ ۰٫۴ ۰
 South Africa ۲۳۹ ۲۰۲ ۰ ۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۴ ۰٫۴ ۰
 Egypt ۲۰۱ ۰ ۱۵۹ ۱۴ ۰ ۵ ۵ ۱۸ ۰ ۰
 Malaysia ۱۸۱ ۷۶ ۶۸ ۳۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱ ۰
 Thailand ۱۸۰ ۳۶ ۱۱۵ ۷ ۰ ۳ ۵ ۲ ۱۴ ۰
 Poland ۱۷۹ ۱۲۵ ۱۱ ۲ ۰ ۲۰ ۸ ۵ ۸ ۰
 Sweden ۱۷۳ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۷۰ ۵۲ ۳۳ ۲ ۳ ۱۳ ۰
 Pakistan ۱۶۹ ۳۰ ۵۶ ۳۵ ۲۲ ۳ ۱ ۱۹ ۲ ۰
 United Arab Emirates ۱۵۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۰ ۰ ۷ ۰ ۰٫۰۱ ۰
 Argentina ۱۵۱ ۲ ۸۰ ۲۴ ۷ ۱۴ ۳ ۱۷ ۲ ۰
 Norway ۱۴۷ ۰٫۰۴ ۱ ۱۲۸ ۰ ۱۶ ۰٫۲ ۰٫۸ ۰٫۲ ۰
 Netherlands ۱۲۰ ۱۵ ۴۸ ۰٫۰۵ ۴ ۲۱ ۱۷ ۵ ۱۰ ۰
 Iraq ۱۱۶ ۰ ۷۹ ۳ ۰ ۰ ۰٫۰۶ ۳۴ ۰ ۰
 Kazakhstan ۱۱۴ ۷۷ ۲۴ ۹ ۰ ۳ ۲ ۰٫۰۶ ۰ ۰
 Philippines ۱۱۳ ۶۷ ۲۰ ۹ ۰ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱۱
 Ukraine ۱۱۳ ۲۵ ۷ ۱۱ ۶۲ ۱ ۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰
 Bangladesh ۱۰۲ ۶ ۶۹ ۰٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۵ ۲۶ ۰ ۰
 Belgium ۹۴ ۰٫۰۵ ۲۲ ۰٫۳ ۴۴ ۱۲ ۷ ۴ ۵ ۰
 Algeria ۸۸ ۰ ۸۷ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۷ ۰٫۴ ۰ ۰
 Kuwait ۸۶ ۰ ۴۸ ۰ ۰ ۰٫۰۳ ۰٫۲ ۳۸ ۰ ۰
 Colombia ۸۵ ۴ ۱۷ ۵۹ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۳ ۳ ۲ ۰
 Venezuela ۸۵ ۰ ۱۳ ۶۶ ۰ ۰٫۰۹ ۰٫۰۱ ۶ ۰ ۰
 Czech Republic ۸۴ ۳۷ ۴ ۲ ۳۱ ۰٫۷ ۳ ۰٫۷ ۵ ۰
 Chile ۸۳ ۱۹ ۱۶ ۲۰ ۰ ۹ ۱۵ ۴ ۰ ۰٫۵
 Israel ۷۶ ۱۷ ۵۱ ۰٫۰۲ ۰ ۰٫۲ ۷ ۰٫۳ ۰ ۰
 Uzbekistan ۷۵ ۲ ۶۶ ۵ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۱ ۰ ۰
 Finland ۷۲ ۳ ۱ ۱۳ ۲۵ ۱۲ ۰٫۴ ۴ ۱۳ ۰
 Austria ۶۴ ۰٫۰۶ ۱۱ ۳۵ ۰ ۷ ۴ ۳ ۵ ۰
 Switzerland ۶۲ ۰ ۰٫۵ ۳۱ ۲۴ ۰٫۲ ۳ ۱ ۱ ۱
 Peru ۵۸ ۰٫۲ ۲۲ ۳۲ ۰ ۲ ۰٫۸ ۰٫۴ ۰٫۶ ۰
 Singapore ۵۷ ۰٫۶ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰٫۷ ۱ ۲ ۰
 Romania ۵۵ ۱۰ ۹ ۱۴ ۱۱ ۷ ۲ ۰٫۳ ۰٫۷ ۰
 Qatar ۵۴ ۰ ۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۱ ۰
 Greece ۵۲ ۶ ۱۹ ۴ ۰ ۱۱ ۷ ۴ ۰٫۶ ۰
 Bulgaria ۵۰ ۲۲ ۲ ۴ ۱۶ ۱ ۲ ۰٫۴ ۲ ۰
 Portugal ۴۶ ۰ ۱۷ ۷ ۰ ۱۳ ۴ ۱ ۴ ۰٫۲
 Laos ۴۶ ۱۲ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰٫۰۶ ۰ ۰٫۰۸ ۰
 New Zealand ۴۴ ۱ ۴ ۲۶ ۰ ۳ ۰٫۲ ۰٫۶ ۲ ۸
 Paraguay ۴۴ ۰ ۰ ۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰
 Oman ۴۳ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۲ ۰ ۰
 Morocco ۴۱ ۲۹ ۰٫۷ ۰٫۷ ۰ ۵ ۱ ۴ ۰٫۰۴ ۰
 Belarus ۳۹ ۰٫۰۳ ۳۱ ۰٫۴ ۵ ۰٫۲ ۰٫۲ ۲ ۰٫۶ ۰
 Nigeria ۳۷ ۰ ۲۹ ۸ ۰ ۰ ۰٫۰۵ ۰ ۰٫۰۲ ۰
 Serbia ۳۶ ۲۴ ۲ ۹ ۰ ۰٫۹ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۲ ۰
 Hong Kong ۳۶ ۱۴ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۹ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰
 Hungary ۳۶ ۳ ۹ ۰٫۲ ۱۶ ۰٫۶ ۵ ۰٫۵ ۲ ۰
 Bahrain ۳۶ ۰ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰
 Denmark ۳۵ ۴ ۱ ۰٫۰۱ ۰ ۱۹ ۲ ۱ ۷ ۰
 Ireland ۳۴ ۲ ۱۷ ۰٫۷ ۰ ۱۱ ۰٫۲ ۲ ۱ ۰
 Ecuador ۳۳ ۰ ۱ ۲۶ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۴ ۵ ۰٫۴ ۰
 Libya ۳۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۹ ۰ ۰
 Azerbaijan ۲۹ ۰ ۲۷ ۲ ۰ ۰٫۰۸ ۰٫۰۶ ۰٫۰۹ ۰٫۱ ۰
 Slovakia ۲۷ ۲ ۲ ۴ ۱۶ ۰ ۰٫۷ ۱ ۱ ۰
 Turkmenistan ۲۳ ۰ ۲۳ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Ghana ۲۳ ۰ ۱۴ ۸ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۶ ۰٫۰۲ ۰
 North Korea ۲۲ ۹ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰٫۰۷ ۰٫۵ ۰ ۰
 Jordan ۲۲ ۰ ۱۶ ۰٫۰۲ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰
 Dominican Republic ۲۲ ۶ ۸ ۱ ۰ ۱ ۰٫۶ ۴ ۰٫۲ ۰
 Tunisia ۲۱ ۰ ۲۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫۰۳ ۰ ۰
 Tajikistan ۲۱ ۲ ۰٫۳ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Myanmar ۲۰ ۲ ۸ ۱۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰
 Iceland ۲۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۶
 Zambia ۱۹ ۲ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰٫۰۸ ۰
 Puerto Rico ۱۹ ۳ ۵ ۰٫۰۵ ۰ ۰٫۲ ۰٫۳ ۱۰ ۰٫۰۱ ۰
 Mozambique ۱۹ ۰ ۳ ۱۵ ۰ ۰ ۰٫۰۷ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰
 Cuba ۱۸ ۰ ۲ ۰٫۱ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۳ ۱۶ ۰٫۴ ۰
 Sudan ۱۸ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۷ ۰٫۱ ۰
 Sri Lanka ۱۷ ۷ ۰ ۵ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۴ ۰٫۲ ۰
 Angola ۱۷ ۰ ۲ ۱۳ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۳ ۰٫۰۵ ۰
 Syria ۱۷ ۰ ۹ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰٫۰۳ ۰
 Bosnia and Herzegovina ۱۷ ۱۱ ۰ ۵ ۰ ۰٫۴ ۰٫۱ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰
 Ethiopia ۱۵ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰٫۶ ۰٫۰۴ ۰٫۰۱ ۰٫۰۳ ۰
 Uruguay ۱۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰٫۵ ۱ ۳ ۰
 Georgia ۱۴ ۰ ۳ ۱۱ ۰ ۰٫۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
 Croatia ۱۴ ۲ ۴ ۵ ۰ ۲ ۰٫۲ ۰٫۰۸ ۱ ۰٫۰۷
 Kyrgyzstan ۱۴ ۲ ۰٫۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰
 Slovenia ۱۳ ۳ ۰٫۵ ۳ ۶ ۰٫۰۱ ۰٫۷ ۰٫۰۶ ۰٫۳ ۰
 Panama ۱۳ ۰٫۶ ۲ ۹ ۰ ۰٫۵ ۰٫۷ ۰٫۶ ۰٫۰۳ ۰
 Guatemala ۱۳ ۳ ۰٫۰۱ ۵ ۰ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۸ ۳ ۰٫۳
 Costa Rica ۱۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰٫۰۷ ۰ ۰٫۲ ۱
 Kenya ۱۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰٫۴ ۱ ۰٫۳ ۶
 Honduras ۱۲ ۰٫۰۷ ۰ ۴ ۰ ۰٫۸ ۱ ۴ ۱ ۰٫۴
 Bolivia ۱۲ ۰ ۷ ۳ ۰ ۰٫۴ ۰٫۴ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰
 Ivory Coast ۱۱ ۰ ۸ ۳ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۰٫۰۸ ۰
 DR Congo ۱۱ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۳ ۰
 Lebanon ۱۰ ۰ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۳ ۹ ۰٫۰۳ ۰
 Nepal ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰
 Trinidad and Tobago ۹ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۴ ۰ ۰
 Tanzania ۹ ۰ ۶ ۳ ۰ ۰ ۰٫۰۵ ۰٫۰۲ ۰٫۰۷ ۰
 Bhutan ۹ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Zimbabwe ۹ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰٫۰۳ ۰ ۰٫۱ ۰
 Estonia ۹ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۲ ۰ ۰٫۶ ۰٫۶ ۶ ۲ ۰
 Cambodia ۹ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۵ ۰٫۰۸ ۰
 Armenia ۹ ۰ ۴ ۲ ۳ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰
 Cameroon ۸ ۰ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۷ ۰٫۰۴ ۰
 Mongolia ۸ ۷ ۰ ۰٫۰۸ ۰ ۰٫۶ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰ ۰
 Senegal ۸ ۰٫۵ ۰٫۰۳ ۰٫۳ ۰ ۰٫۷ ۰٫۸ ۵ ۰٫۱ ۰
 Albania ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰
 Kosovo ۷ ۶ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۰ ۰
 El Salvador ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰٫۶ ۰٫۹ ۲
 Brunei ۶ ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰
 North Macedonia ۶ ۳ ۰٫۹ ۱ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۳ ۰٫۴ ۰٫۰۶ ۰
 Uganda ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۶ ۰٫۴ ۰
 Moldova ۵ ۰ ۵ ۰٫۳ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۳ ۰٫۲ ۰٫۰۳ ۰
 Cyprus ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۶ ۴ ۰٫۰۶ ۰
 Latvia ۵ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۴ ۰ ۰٫۸ ۰
 Papua New Guinea ۵ ۰ ۰٫۹ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰٫۰۱ ۰٫۴
 Jamaica ۵ ۰ ۳ ۰٫۱ ۰ ۰٫۳ ۰٫۱ ۱ ۰٫۰۶ ۰
 Nicaragua ۴ ۰ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۷ ۰٫۰۳ ۱ ۰٫۹ ۰٫۷
 Lithuania ۴ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰ ۲ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷ ۰
 Congo ۴ ۰ ۳ ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰
 Mali ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰٫۰۳ ۲ ۰٫۰۶ ۰
 Mauritius ۴ ۱ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۲ ۲ ۰٫۴ ۰
 Montenegro ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰
 Guinea ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۱ ۰ ۰
 Yemen ۳ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۶ ۲ ۰ ۰
 New Caledonia ۳ ۱ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۲ ۱ ۰ ۰
 Botswana ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰
 Gabon ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۱ ۰
 Madagascar ۲ ۰٫۱ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۱ ۰٫۰۵ ۰
 Malta ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰٫۰۶ ۰٫۰۱ ۰
 Suriname ۲ ۰ ۰٫۰۲ ۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۰
 Bahamas ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰
 Guam ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۹ ۲ ۰ ۰
 Mauritania ۲ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۰٫۱ ۱ ۰ ۰
 Equatorial Guinea ۱ ۰ ۱ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰
 Malawi ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۸ ۰٫۰۵ ۰
 Namibia ۱ ۰٫۰۵ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰
 Luxembourg ۱ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۶ ۰ ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫۰۷ ۰٫۴ ۰
 Guyana ۱ ۰ ۰٫۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۱ ۰٫۰۱ ۰
 Benin ۱ ۰ ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۲ ۰ ۰
 Barbados ۱ ۰ ۰٫۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۸ ۱ ۰ ۰
 Fiji ۱ ۰ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۴ ۰٫۰۴ ۰
 Haiti ۱ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۹ ۰ ۰
 Aruba ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۰٫۸ ۰ ۰
 Rwanda ۱ ۰٫۰۵ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۲ ۰ ۰
 Palestine ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۷ ۰ ۰
 Togo ۰٫۹ ۰ ۰٫۶ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۷ ۰ ۰
 Maldives ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸ ۰ ۰
 Afghanistan ۰٫۸ ۰٫۰۳ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۰٫۰۸ ۰٫۱ ۰ ۰
 Niger ۰٫۸ ۰٫۲ ۰٫۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۵ ۰٫۵ ۰ ۰
 Liberia ۰٫۸ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰
 Burkina Faso ۰٫۸ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۵ ۰ ۰
 Cayman Islands ۰٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۷ ۰ ۰
 French Polynesia ۰٫۷ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۵ ۰٫۵ ۰ ۰
 U.S. Virgin Islands ۰٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۷ ۰ ۰
 Bermuda ۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۶ ۰٫۰۱ ۰
 South Sudan ۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۶ ۰ ۰
 Seychelles ۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۸ ۰٫۵ ۰ ۰
 Eswatini ۰٫۶ ۰٫۰۴ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰
 Greenland ۰٫۶ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Gambia ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰
 East Timor ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰
 Lesotho ۰٫۵ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Macau ۰٫۵ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰٫۲ ۰
 Cape Verde ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۶ ۰٫۰۱ ۰٫۴ ۰ ۰
 Faroe Islands ۰٫۴ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰٫۰۵ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰
 Saint Lucia ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰
 Eritrea ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۴ ۰ ۰
 Somalia ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۳ ۰٫۳ ۰ ۰
 Burundi ۰٫۴ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۰
 Antigua and Barbuda ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۳ ۰ ۰
 Chad ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۳ ۰٫۰۱ ۰
 Belize ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۶ ۰٫۲ ۰
 Turks and Caicos Islands ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰
 Grenada ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰
 Gibraltar ۰٫۳ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Saint Kitts and Nevis ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰
 Sierra Leone ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰
 Samoa ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۱ ۰ ۰
 American Samoa ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰
 British Virgin Islands ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰
 Dominica ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Saint Vincent and the Grenadines ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Central African Republic ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 Comoros ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 São Tomé and Príncipe ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Djibouti ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Solomon Islands ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰
 Guinea-Bissau ۰٫۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۸ ۰ ۰
 Tonga ۰٫۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۷ ۰ ۰
 Vanuatu ۰٫۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۶ ۰ ۰
 Saint Pierre and Miquelon ۰٫۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۵ ۰ ۰
 Nauru ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۴ ۰ ۰
 Cook Islands ۰٫۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۰ ۰
 Kiribati ۰٫۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۳ ۰ ۰
 Falkland Islands ۰٫۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰
 Montserrat ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!